اطلاعات واحد سازمانی
XML Information: http://zums.ac.ir/info.xml.php
library
کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی
http://zums.ac.ir/links/lib_mousavi
عنوان فارسی واحد سازمانی کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی زنجان
عنوان انگلیسی واحد سازمانی
تلفن تماس واحد سازمانی 0241-4131052 , 4131062
دورنگار واحد سازمانی
پست الکترونیک واحد سازمانی mousavilib@zums.ac.ir
عنوان و نام مدیر واحد سازمانی
نشانی دبیرخانه به انگلیسی
نشانی دبیرخانه به فارسی
:: برگشت ::