کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی- فرآیندها
فرآیندها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/1/19 | 
فرآیندهای کتابخانه مجموعه دستورالعمل ها و سیاست کتابخانه در راستای رسیدن به اهداف آموزشی و پژوهشی است که بسته به نوع کتابخانه و نوع کاربران آن طرح ریزی می گردد. در کتابخانه بیمارستان آیت الله موسوی نیز این فرآیندها اجرا و عملی می گردد. مجموعه این فرآیندها شامل فرآیند عضویت، فرآیند خرید منابع، فرآیند فهرست نویسی، فرآیند وجین، فرآیند امانت، فرآیند برگشت و فرآیند تسویه می باشد.

 
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=108.8015.38202.fa
برگشت به اصل مطلب