کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی- فرم های عضویت
عضویت

حذف تصاویر و رنگ‌ها
عضویت در کتابخانه مرکز آموزشی- درمانی آیت الله موسوی صرفا از اعضای هیئت علمی، همکاران، دستیاران، کارآموزان و کارورزان مرکز انجام می گیرد. بدیهی است پر کردن فرم های عضویت توسط افراد غیر، به منزله عضویت آنان در کتابخانه نخواهد بود.


 
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=108.5724.7435.fa
برگشت به اصل مطلب