کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی- فرآیند فهرست نویسی
فرآیند فهرست نویسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/5/30 | 
 1. تهیه منابع از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
 2. وارد کردن مشخصات توصیفی کتاب در دفتر ثبت و تخصیص شماره ثبت منحصر به فرد به هر کتاب
 3. ممهور کردن کتاب و درج تاریخ و شماره ثبت در محل مربوطه
 4. وارد کردن اطلاعات کتابشناختی هرعنوان کتاب در نرم افزار پارس آذرخش به دو طریق:
  الف: از طریق آپلود ایزو کتاب مورد نظر از کتابخانه ملی و کتابخانه های دانشگاهی( برای کتب فارسی) و آپلود ایزو کتاب مورد نظر از کتابخانه ملی پزشکی آمریکا( برای کتب لاتین)
  ب: از طریق وارد کردن اطلاعات کتاب به صورت دستی
 5. اختصاص شماره مدرک( به صورت 1234م برای کتب فارسی و m1234 برای کتب لاتین) به عناوین جدید کتب خریداری شده
  الف: اگر کتاب مور نظر در قفسه موجود باشد فقط شماره ثبت کتاب جدید را ذیل نسخه های قبلی وارد می کنیم
  ب: در صورت جدید بودن کتاب مورد نظر شماره مدرک جدید بدان اختصاص می دهیم
 6. ثبت شماره رده بندی برای کتب بر اساس نظام رده بندی NLM
 7. یادداشت شماره مدرک و شماره راهنما در کتاب
 8. چاپ برچسب عطف و بارکد و چسباندن آن در محل مربوطه
 9. قرار دادن کتب در قفسه ها بر اساس رده و شماره بازیابی
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=108.17652.40661.fa
برگشت به اصل مطلب