کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی- پرسنل کتابخانه
پرسنل کتابخانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱۳ | 
زهرا رجبیانی
مسئول کتابخانه
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس زبان و ادبیات فارسی
پست الکترونیکی Rajabiyany.zgmail.com
تلفن تماس: 33131065-024
              33131052-024
سمیه محبی
کارشناس اطلاع رسانی و فهرست نویسی و متصدی امانت

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
پست الکترونیکی : s.mlibrarianyahoo.com
تلفن تماس:33131052-024
عبدالمطلب طاهری
متصدی امانت

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس  علوم سیاسی
پست الکترونیکtaheri71hotmail.com
تلفن تماس:33131052-024
مهناز صدرخانی
متصدی امانت

آخرین مدرک تحصیلی : کاردان پرستاری
پست الکترونیکی:
تلفن تماس:33131052-024
ذاکر زارع
متصدی امانت

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
پست الکترونیکی:
تلفن تماس:33131052-024

 
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=108.17651.40330.fa
برگشت به اصل مطلب