کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی- فرآیند وجین
فرآیند وجین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۳۰ | 
 1. استخراج کتب قدیمی( چاپ بیشتر از 10 سال)
 2. استخراج کتب کم استفاده در 10 سال گذشته
 3. استخراج کتب مندرس و آسیب دیده
 4. خارج کردن کتاب از دفتر ثبت
 5. انجام وجین در نرم افزار پارس آذرخش
  الف: گرفتن ایزو از کتب خارج شده و ذخیره کردن آن در میز کاری
  ب: وارد کردن اطلاعات کتب وجینی از فایل ایزو گرفته شده در بانک وجینی نرم افزار
  ج: حذف اطلاعات کتب وجینی از بانک اصلی نرم افزار
     ج- 1: در صورتیکه تمام نسخ یک عنوان کتاب وجین شود باید گزینه حذف اطلاعات انتخاب گردد
     ج- 2: در صورتیکه تعدادی از نسخ یک عنوان کتاب وجین گردد شماره ثبت آن کتاب از مدرک مورد نظر حذف می گردد. بدیهی است که حذف شماره های ثبت وجین نشده کتب باید در بانک وجینی نیز صورت بگیرد.
 6. خارج کردن کتب و انباشت آنها در انبار کتابخانه
 7. تهیه لیست کتب وجینی و کنترل آن با کتب وجینی
 8. تحویل کتب وجینی به اموال دانشگاه
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=108.17623.40663.fa
برگشت به اصل مطلب