کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی- فرآیند خرید منابع
خرید منابع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/5/30 | 
مجموعه سازی منابع کتابخانه با بودجه معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه همه ساله از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران صورت می گیرد:
مراحل خرید کتاب به شرح ذیل می باشد:
 1. دریافت و بررسی کاتالوگ های ارسال شده از ناشران مختلف
 2. ارسال کاتالوگ ها به مدیران گروههای آموزشی
 3. ارسال کاتالوگ ها به دفتر پرستاری و سرپرستاران بخش ها
 4. دریافت لیست پیشنهادی گروه های آموزشی و همکاران
 5. دریافت فرم های سفارش کتاب آنلاین توسط مسئول وب سایت
 6. جمع بندی موارد پیشنهادی و مقایسه لیست با موجودی کتابخانه
 7. تامین اعتبار از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
 8. مراجعه به نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و خرید منابع مورد نظر از ناشران
 9. دریافت فاکتورهای ارائه شده توسط ناشران
 10. دریافت کتب خریداری شده
 11. تطبیق کتب دریافتی با فاکتورهای موجود
 12. تهیه لیست خرید و لیست انبار از منابع خریداری شده و ارجاع آن به کارپرداز
 13. ثبت و ممهور کردن کتب
 14. ثبت در نرم افزار و چاپ لیبل عطف و بارکد
 15. جاگذاری کتب در قفسه های مربوطه
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=108.17622.40657.fa
برگشت به اصل مطلب