کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی- راهنمای استفاده از نرم افزار کتابخانه
راهنمای استفاده از نرم افزار کتابخانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/2 | 

جستجو در نرم افزار پارس آذرخش کتابخانه امکان جستجو در منابع کتابخانه را صرفا در فضای کتابخانه می دهد:


نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=108.17606.40706.fa
برگشت به اصل مطلب