کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی- اخبار و اطلاعیه ها
بازدید اعتبار بخشی مراکز آموزشی و درمانی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/3 | 
بازدید اعتبار بخشی مراکز آموزشی ودرمانی دانشگاهها ودانشکده های علوم پزشکی
روز شنبه مورخه 98/5/12 برنامه بازدید اعتباربخشی از مراکز آموزشی درمانی دانشگاه در راستای اجرای دور دوم برنامه اعتباربخشی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه‌‌های علوم پزشکی؛ باحضور نمایندگان دانشگاه‌های علوم پزشکی بابل، تبریز، سمنان و مازندران متشکل از آقایان : دکتر امری مله، دکتر داریوش پهلوان، دکتر علیزاده و خانم جباری به منظور بررسی نحوه تحقق استاندارهای مراکز آموزشی و درمانی انجام شد که از بیمارستان آیت‌اله موسوی بازدید به عمل آمد. در این راستا یازرسی از کتابخانه مرکز آموزشی درمانی آیت الله موسوی نیز به عمل آمد و نمایندگان از بخش های مختلف واحد( مخزن، سالن مطالعه و سایت کتابخانه)بازدید به عمل آوردند.
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=108.16416.40723.fa
برگشت به اصل مطلب